.

1000 AvtoBOLID, 1%, 1.5% 2% . 1 = 1 . . .

.

!

-

= 2% - AvtoBOLID .

= 4% 2 3 .

VIP = 6% .

.

5 .
: